Analiza stanu faktycznego

Modernizacja jest procesem złożonym. Nie jest to tylko wykonanie izolacji zewnętrznej ścian i dachu, lecz również wymiana okien i instalacji grzewczej. Ważne jest również wykonanie pomiarów, które są dobrym wyznacznikiem skuteczności wykonywanych prac.

Pierwszym etapem było zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania i wykonanie pomiarów ogrzewania domu. W tym celu zamontowaliśmy w budynku dwa czytniki pomiaru temperatury: wewnątrz budynku w centralnym miejscu oraz na zewnątrz budynku na ścianie północnej lub skierowanej najbardziej w stronę północną. Ponadto zamontowany został dodatkowy czytnik połączony z piecem grzewczym w celu uzyskiwania pomiarów dotyczących zużywanej energii. 

Dzięki zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania otrzymaliśmy dane zapisane w przejrzysty sposób (format tabeli), a to ułatwiło w późniejszym czasie przygotowanie specjalistycznego audytu energetycznego budynku. Programy takie są stworzone nie tylko dla profesjonalistów z obszaru efektywności energetycznej, lecz również dla klientów indywidualnych, a interfejs i nawigacja w programie są stworzone w sposób prosty i intuicyjny. Dlatego też należy wziąć po uwagę możliwość zamontowania czytników w celu szczegółowego opomiarowania domu. Może się zdarzyć tak, że już na wstępie przedsięwzięcia modernizacji, czyli na etapie pomiarowania, będziemy mogli określić obszary koniecznie wymagające poprawy lub też obszary, których efektywność funkcjonowania jest w pełni wystarczająca.

Dane domu sprzed modernizacji

Liczba mieszkańców  5 
Kubatura części ogrzewanej  359 m3 
Powierzchnia netto 149 m2
Konstrukcja 
Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony
Ściany zewnętrzne z cegły kratówki grubości 42 cm
Ściany zewnętrzne piwnic betonowe grubości 30 cm
Stropodach płaski dwuspadowy kryty papą
Strop DZ-3 ocieplony żużlobetonem i płytami z trzciny
Okna Wymienione na nowe z PCV, współczynnik U = 1,6 W/m2K, powierzchnia 28 m2
Drzwi zewnętrzne Wymienione na nowe drewniane, współczynnik U = 2,6 W/m2K, powierzchnia 3 m2
Sposób ogrzewania  Tradycyjny gazowy kocioł dwufunkcyjny (zmodernizowany) z automatyką pogodową i stalowa instalacja c.o. o parametrach 90/70oC w dobrym stanie technicznym, grzejniki żeliwne z zaworami termostatycznymi.
Ciepła woda użytkowa Przygotowana centralnie przez kocioł dwufunkcyjny, stalowa instalacja c.w.u. w dobrym stanie technicznym 
Wentylacja Grawitacyjna, przyjęto 0,2 wymiany na godzinę, strumień powietrza 72m3/h

Innym badaniem jakie przeprowadziliśmy była ocena termowizyjna stanu technicznego domu jednorodzinnego przy ul. Chochlika 3 w Zielonej Górze. Badanie zostało opracowane zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13178 Właściwości cieplne budynków – jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.

Zdjęcia termowizyjne wykonano w dniu 21 marca 2007 w godzinach: od 21.00 do 22.00. Badania wykonane były w temperaturze od 2,5 Co do 1,0 Co z dokładnością pomiaru +/- 0,1 Co, przy nieznacznym wietrze północno-wschodnim i przy wilgotności około 52%. Badane były płaszczyzny o emisyjności 0,96. Zdjęcia termowizyjne wykonano za pomocą kamery termowizyjnej VARIOCAM z dokładnością pomiaru +/- 0,1 Co, analizy wykonano za pomocą programu komputerowego IRBIS Plus 2.2.

Na badanych ścianach zaobserwowano następujące zjawiska:

  • linowe mostki cieplne na nadprożach okiennych, wieńcach oraz wokół otworów okiennych
  • obniżenia izolacji termicznej spowodowane występowaniem wnęk podokiennych
  • obniżoną izolacyjność ścian przyziemia przez zastosowanie innego materiału na ściany zewnętrzne
  • miejscowe obniżenie izolacyjności ścian przyziemia spowodowane przez: lokalne zawilgocenie lub przez przechodzącą rurę kanalizacyjna
  • niejednorodność izolacji termicznej spowodowaną prawdopodobnie zastosowaniem niejednorodnego materiału konstrukcyjnego dla przegród zewnętrznych
    Stropodach wentylowany uniemożliwił kontrolę poprawności wykonania izolacji termicznej dachu. Dzięki badaniu termowizyjnemu uzyskaliśmy informację, iż budynek charakteryzuje się wadliwie skonstruowanymi ścianami, na których występują różnego rodzaju mostki termiczne i niejednorodności przegród budowlanych. Ściany wymagają docieplenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność opracowania sposobów minimalizacji mostków termicznych.

Charakterystyka energetyczna domu

Stan istniejący  Po modernizacji 
Moc cieplna systemu grzewczego [kW]  21,5 8,1 
Moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW]  5,3  5,3 
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego) [GJ/rok] 190,5 63,9
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego) [GJ/rok]   274,9 93,4 
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło [kWh/m2/rok]  512 174 
Roczny obliczeniowy koszt ogrzewania i przygotowania c.w.u. określone w audycie [zł] 11 618  4 887